Нөхөн сэргээх эмчилгээ

Нөхөн сэргээх эмчилгээнүүд 2017.09.01 - ээс хийгдэж эхэлнэ.